Jeugdstrafrechtketen
‘Jeugdcriminaliteit en risicojeugd’ is één van de vijf strategische speerpunten op de
gezamenlijke agenda van het Rijk en de politie.
Voor de uitwerking van dit speerpunt op inhoud en proces is een programmaplan ontwikkeld. Ten behoeve van het beter stroomlijnen van processtromen in de jeugdstrafrechtketen, inhoudelijke verbetering van juridisch instrumentarium en het verminderen van administratieve lasten voor de medewerkers in de jeugdstrafrechtketen is een landelijke werkgroep ingericht om te komen tot een adequaat ingericht Proces-verbaal Minderjarigen (PVM). Deze werkgroep PVM kende een multidisciplinaire bezetting van politie, OM en vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming en HALT.

De werkgroep heeft een document opgeleverd “Van LOF naar PVM”, dat door het Topberaad Jeugdcriminaliteit is geaccordeerd en waarvoor opdracht tot landelijke implementatie is gegeven. Deze opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Overleg Jeugdcriminaliteit (LOJ). Vanuit het LOJ zal een stuurgroep worden geformeerd van vertegenwoordigers van eerdergenoemde organisaties. Onder deze stuurgroep zal een werkgroep, ‘Implementatie PVM’, zich bezig houden met de feitelijke voorbereidingen en uitvoering van deze landelijke implementatie.

De uitkomst van de implementatie moet leiden tot een landelijke, eenduidige inrichting van het werkproces voor de keten en de verschillende informatiestromen en -producten.
Vooral het koppelvlakproduct PVM, als ketendocument voor gegevensoverdracht, speelt daarin een belangrijke rol. Dit PVM komt in de plaats van het bestaande Landelijk Overdrachtsformulier, het LOF.

De voorzitter van het LOJ heeft In-pact gevraagd de werkgroep Implementatie PVM te ondersteunen bij haar activiteiten.

Rol In-pact
In overleg met de werkgroep hebben wij ondersteuning geboden door de logistiek (administratie, planning en schrijfwerk) en het (technisch) voorzitterschap op ons te nemen.
Concreet betekende dit:

  • Het voorbereiden van de bijeenkomsten, zowel inhoudelijk als op het proces.
  • De procesbegeleiding van de bijeenkomsten en de uitvoering van de actiepunten door de werkgroepleden.
  • Het uitwerken van notulen en notities.

Resultaat
De bijeenkomsten hebben geleid tot een set van uitgangspunten en definities en het Programma van Eisen voor de landelijke implementatie van het PVM. Omdat het PVM hét koppelvlakproduct binnen de jeugdstrafrechtketen is, leidt dit ertoe dat de (nieuw) gedefinieerde werkwijze van het Justitieel Casusoverleg-jeugd (JCO-j), dynamisch JCO-j genoemd, onderdeel uitmaakt van de implementatie van het PVM.

En verder?
Het Programma van Eisen voor de implementatie van het Proces-verbaal Minderjarigen wordt vastgesteld door het LOJ. Hierna worden partijen benaderd om het landelijke implementatieplan te offreren. Na dit offertetraject wordt er naar verwachting in het voorjaar van 2010, incrementeel per arrondissement, met de landelijke uitrol begonnen.

Emil: “De leden van de werkgroep waren mensen met passie voor hun vak. Ik geniet ervan om zulke vakmensen te ondersteunen en te ontlasten, zodat zij hun energie en creativiteit op het verbeteren van de keten kunnen richten.”

"Ik zie veel interventies op het bekende gedrag van criminelen. Maar het wordt pas echt mooi als je op zoek gaat naar de voorspelbare beweging."

Martino Routier
Senior adviseur

Lees meer over deze training