De 'werkplaats oranje' is aan de slag geweest om de gemeentelijke processen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing te beschrijven. Hiermee is bevolkingszorg de eerste kolom binnen de veiligheidsregio’s die kan gaan inrichten.

Veiligheidsregio X

Het landelijk platform van projectleiders Regionaal Crisisplan heeft een voorbeeld van een regionaal crisisplan ontwikkeld onder de naam ’Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio X’. In deel I van dit format worden de organieke en de functionele structuur beschreven en wordt duidelijk wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de leiding in de crisis. In de veiligheidsregio’s zijn in het najaar de crisisplannen goedgekeurd. Bijna alle veiligheidsregio’s hebben in de plannen de opzet van deel I regio X gevolgd waardoor een eenduidigheid in aanpak in Nederland is gerealiseerd.
In deel II van het crisisplan worden de multidisciplinaire processen beschreven vanuit het procesdenken. De sturing op de ramp of crisis is reeds beschreven, de essentiële ondersteunende processen, het informatieproces en het resourceproces hebben op dit moment volop de aandacht. Vanuit deze multidisciplinaire processen vindt de sturing op de processen in de verschillende kolommen plaats.

Monodisciplinaire plannen

Met de goedkeuring van deel I en de uitwerking van de multidisciplinaire processen in deel II staat er nog geen nieuwe crisisorganisatie. De processen per kolom zullen moeten worden afgestemd op de ontwikkelde multi-processen waarna het implementatietraject volgt. Bevolkingszorg heeft als eerste een werkplaats in het leven geroepen die alle processen binnen Bevolkingszorg heeft beschreven.

Resultaten werkplaats Bevolkingszorg

Het beschrijven van de uitvoerende en ondersteunende processen van Bevolkingszorg had tot doel het werk transparant te maken en het verbeteren van de werkwijzen. Met de resultaten van de werkplaats Bevolkingszorg kunnen stappen gezet worden om de crisisorganisatie binnen Bevolkingszorg verder in te richten. Hierbij zijn de checklisten en taakkaarten die door de werkplaats zijn ontwikkeld van essentieel belang.

Voortgang werkplaatsen

De werkplaats oranje startte als eerste omdat binnen Bevolkingszorg nog niet veel processen in kaart waren gebracht. Voorspelbaar, immers de werkzaamheden van de oranje kolom liggen verder weg van de dagelijkse werkzaamheden dan in de andere kolommen het geval is. Dit neemt niet weg dat ook de overige partners in de rampenbestrijding en crisisbeheersing er goed aan doen nog eens zorgvuldig naar de procesinrichting te kijken; de afstemming van multi naar mono is van groot belang. Bovendien is verbeteren altijd mogelijk en de ervaringen in de afgelopen periode hebben ons geleerd dat de nieuwe inzichten een kwalitatief hoogwaardige organisatie van de crisisbeheersing mogelijk maken.

“Resource-management is met name bij grootschalige en langdurige inzet een Winstpakker, omdat het de potentiele aansluiting van externe partners vergemakkelijkt en de samenwerking binnen de veiligheidsregio’s verstrekt.”

Gonne Schras

Senior adviseur