Burgernet: horen, zien en bellen
Burgernet is een innovatieve vorm van samenwerking tussen burgers, gemeente en de politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Het innovatieve zit niet zozeer in de techniek maar vooral in de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de potentiële slagkracht van burgers.

Burgers inzetten in de opsporing en handhaving: dat klinkt vanzelfsprekend, maar het vergt veel energie en moed van alle betrokken partijen om Burgernet te laten functioneren zoals het is bedacht. En het werkt! Burgernetdeelnemers willen een actieve bijdrage leveren aan veiligheid en zien dat ook als een eigen verantwoordelijkheid. De animo om deel te nemen aan Burgernet overtreft alle verwachtingen en in alle deelnemende gemeenten heeft het inzetten van Burgernet tot aanhoudingen en/of belangrijke informatie voor de opsporing geleid.

Van experiment naar landelijke invoering
In-pact voert het programmamanagement uit. Dat betekent borgen dat het programma op strategisch niveau op de kaart blijft en het coördineren en ondersteunen van de vele verschillende werkgroepen en projectteams. Voor het opzetten van de programmastructuur wordt gebruik gemaakt van de MSP (Managing Succesfull Programmes) methodiek, de planning en de op te leveren producten worden gemaakt volgens de welbekende PRINCE2 methode. Een belangrijke succesfactor voor het welslagen van het project is dat In-Pact vrijwel vanaf het begin betrokken is bij Burgernet. En dat er is ervaring opgedaan in vergelijkbare trajecten.

Resultaat
De business case voor de landelijke invoering van Burgernet is positief ontvangen door de stuurgroep Burgernet en de minister geadviseerd om Burgernet landelijk uit te rollen. Het programmabureau heeft een cruciale rol gespeeld in het volbrengen van deze opdracht. Eind 2011 was de laatste politiemeldkamer aangesloten. Het Burgernetwerk bestaat inmiddels uit meer dan 900.000 deelnemers verspreid over ruim 350 gemeenten. 

Edwin:”Het mooie aan het Burgernetprogramma is dat het laat zien dat het mogelijk is met deelnemers vanuit verschillende disciplines en met een totaal verschillende achtergrond iets op te bouwen dat staat als een huis. De betrokkenheid gaat verder dan ambtelijke betrokkenheid. Iedereen staat echt achter het Burgernet-gedachtengoed. Spreek eens met de burgemeester van Nieuwegein of met een regionaal projectleider. De bevlogenheid spat ervan af.”


Burgernet in actie

"Het is prachtig dat het inrichten van het proces Handhaven ertoe heeft geleid dat het werk er eenvoudiger op is geworden."

Gonne Schras
Senior adviseur

Bekijk dit artikel