Begeleiden werkgroepen Klachtregeling
Voor de klachtcoördinatoren blijkt het lastig om – naast hun drukke werkzaamheden – ook nog de nodige tijd vrij te maken om te werken in verbetertrajecten.

In-pact werd in dit verband gevraagd om de procesbegeleiding van drie werkgroepen voor haar rekening te nemen die zich bezighielden met de volgende vraagstukken:


• Wenselijkheid/mogelijkheid van een gezamenlijk registratiesysteem;
• Gemeenschappelijke vorm/eisen m.b.t. de kwaliteit van de klachtenregeling;
• Uniforme (hoofd)rubricering van klachten.


Deze werkgroepen moesten toewerken naar een advies voor een bijeenkomst van het Landelijk Platform Klachtcoördinatoren (LPK), waarna de adviezen van het LPK ingebracht gaan worden in de strategische beleidsgroep Intake & noodhulp van de Raad van Hoofdcommissarissen.

Rol In-pact
In overleg met de voorzitters van de werkgroepen zijn in zeer korte tijd afspraken gemaakt over de mate en soort van gewenste ondersteuning. Dit bleek per werkgroep te verschillen. Eén werkgroep had weinig behoefte aan ondersteuning. Bij de andere twee bleek uit de inventarisatie dat er vooral behoefte bestond aan ondersteuning bij het organiseren van bijeenkomsten, voorbereiden van vergaderingen en het opstellen van de rapportage. Daarnaast is er ook een inhoudelijke bijdrage geleverd in de vorm van inventariserende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de gewenste functionaliteit van het registratiesysteem.


Resultaat
De voorzitters van de werkgroepen hebben hun voorstellen gepresenteerd aan het LPK. Door de gedegen voorbereiding heeft de Nederlandse politie zich als één geheel kunnen presenteren met concrete voorstellen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de klachtafhandeling te verbeteren. Het belangrijkste resultaat is dat de (klagende) burger een grotere betrokkenheid van haar politie zal ervaren.


John:"Het geeft een heel bevredigend gevoel als je drukke mensen kunt ontlasten, en als daarbij je bijdrage ook nadrukkelijk geapprecieerd wordt voelt dat helemaal goed. Het leuke van externe ondersteuning bij dit soort trajecten is dat je verbindingen kunt leggen tussen mensen én tussen andere domeinen. Dan blijkt er toch een groot gat te bestaan tussen datgene wat in een bepaalde regio speelt c.q. bekend is en de belangen en ontwikkelingen binnen het concern de Nederlandse politie."

"Ik vind het mooi om te zien dat publiek en privaat elkaar vinden bij de bestrijding van ernstige criminaliteit"

Edwin te Velde
Adviseur