Bij opdrachten richten we ons op het versterken van cyclisch denken en doen binnen de klantorganisaties en leggen daarbij extra nadruk op organisatieontwikkeling, het implementeren en borgen waarbij we het klantperspectief nadrukkelijk betrekken.
De cyclus van (her)ontwerpen – implementeren – uitvoeren – toetsen / bestuderen – bijstellen (PDCA) wordt veelal nog niet helemaal rond gemaakt, waardoor het lerend vermogen van de organisaties vaak nog niet tot volle wasdom is gekomen.

Alles in één keer perfect doen is een illusie: spiraalsgewijs groeien hanteren we dan ook als uitgangspunt.
Ons startpunt is steeds de positie van de klant op een groeispiraal. Eén stap verder komen is daarbij de minimale aspiratie die wij samen met de klant willen bereiken.

Dit doen we door de volgende diensten te leveren:

  • Ontwerpen en inrichten van organisaties en organisatie-onderdelen.
  • Begeleiden van veranderingstrajecten (van ideevorming en ontwikkeling, via implementatie naar een geborgde nieuwe situatie), waarbij de cultuur van de organisatie nadrukkelijk onderdeel is van het traject.
  • Programmaondersteuning: meewerken en –coördineren in programma’s van individuele organisaties of samenwerkingsverbanden.
  • Projectleiding van ontwikkel-, verbeter- en implementatieprojecten.
  • (Bege)leiden van projecten in netwerken: partijen bij elkaar brengen, gezamenlijke oplossingen creëren en realiseren.
  • Begeleiden van de samenwerking en uitwisseling van en tussen organisaties. Organisatieontwikkeling (diagnose, advies en implementatie).
  • Uitvoeren van proces- en veiligheidaudits.
  • Coaching van programma- en projectmanagers en anderen.
  • Ontwikkelen en verzorgen van trainingen.

 

Ondernemend & maatschappelijk betrokken.

Ondernemingszin leidt ertoe dat we graag werken aan nieuwe initiatieven op een resultaatgerichte wijze, maar daarbij zien we bedrijfsmatigheid niet altijd als de ultieme oplossing voor de publieke ruimte.
Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid vinden wij dat we ons niet alleen moeten bekommeren om korte termijnbehoeften van de klanten, maar ook en vooral om hun lange termijn belangen.
Het welzijn van onze klanten en de maatschappij als geheel houden we dan ook in het oog bij het aannemen en uitvoeren van opdrachten.

“In-pact heeft een ‘gute Ruf’ zeggen wij in Limburg.”
Projectleider Limburg Zuid.


Toegevoegde waarde & duurzaamheid.

De waarde die we toevoegen is de meest bepalende succesfactor bij de vervulling van opdrachten.

“Dit hadden we op dit niveau zelf nooit voor elkaar gekregen.”
Voorzitter expertgroep klachtenbehandeling.

Als extra versterking daarvan is duurzaamheid een thema dat we van het grootste belang vinden. Dat speelt zowel bij de voorgestelde oplossingen als bij de uitvoering van processen een belangrijke rol én in ons eigen gedrag.


Professionaliteit & integriteit.
Als organisatie van ‘professionals’ leggen we de lat hoog op het gebied van kwaliteit, zelfstandigheid, transparantie en inlevingsvermogen. Het integer omgaan met informatie van / over klanten en het met respect bejegenen van alle personen horen daar als vanzelfsprekend bij.
Onze aandacht, nabijheid en ons professioneel handelen willen wij zo persoonlijk mogelijk laten aansluiten bij onze klant. Wij vinden het van belang dat managers in maatschappelijke en dienstverlenende organisaties hun klanten zo effectief mogelijk bedienen. Het richten van de energie op de interne processen kan hierbij ondersteunen. Hierbij faciliteren professionele managers in hun organisatie en verantwoordelijkheiddomein de medewerkers en steken niet al hun energie in ‘command & control’.


Authenticiteit & kwaliteit.

Aanzien, macht, status en positie zijn geen waarden die wij nastreven. Op een reële, eerlijke en authentieke wijze én met open vizier onze klanten bedienen, kenmerkt ons daarentegen wél.
Daarbij past een betrokken en participatieve advies- en ondersteuningsrol, zoals wij die graag uitoefenen. Betrokken bij het wel en wee van de veiligheidssector en haar maatschappelijke klanten; gericht op vergroting van het probleemoplossend vermogen van de klantorganisaties en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat beschouwen wij als kwaliteit leveren.
Daarbij past geen afstandelijk advies, maar wel het samen werken aan het creëren van duurzame oplossingen (denken én doen).

“Toen we in het voorjaar afspraken om in oktober resultaten op te leveren,
had ik er een hard hoofd in dat we dat ook voor elkaar zouden krijgen.
Dat is dankzij jullie wel gelukt.”
Projectleider politie.


Passie voor professie & samen sterk.
Onze passie voor het vak en de veiligheidssector ligt aan de basis van onze dienstverlening: de professionals in de veiligheidsorganisaties als de Nationale Politie, bijzondere opsporingsdiensten, Openbaar Ministerie, gemeenten, veiligheidsregio’s, brandweer en ambulancediensten helpen de prestaties te verbeteren. Bij het creëren en in stand houden van die situatie tonen wij onze meerwaarde aan.
Daarbij gaan we niet uit van een concurrentiebenadering, maar zoeken we actief naar partnerships met andere organisaties.

Samenwerken
We zien een maatschappelijke verandering waarin autonome organisaties  meer en meer gaan werken in samenwerkingsrelaties die zich kenmerken door wederzijdse afhankelijkheid (allianties, co-creaties, ketens en netwerken). Dit gebeurt zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid in publiek-publiek en publiek-private verbanden.
Daarnaast zien we in het veiligheidsdomein de relatie tussen burger en overheid in toenemende mate veranderen: van de burger als subject van overheidstoezicht naar een burger met een actieve, participerende rol.
In de uitvoering werken we samen met mensen uit de betrokken organisaties waardoor er ook kennis in de eigen organisatie beschikbaar komt en er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat.
Onze kennis van de cultuur van veiligheidsorganisaties leidt daarbij niet alleen tot meer reële oplossingen in het heden, maar stelt ons ook in staat onze klanten beter te begeleiden in hun ontwikkelingsproces.

Onze visie
Ons streven is gericht op het zijn van een professionele en excellente dienstverlener voor publieke en private organisaties in het (internationale) veiligheidsdomein. We zijn ons bewust dat we dat alleen kunnen bereiken door samen te werken met opdrachtgevers en partners. Hulp vragen indien nodig en hulp verlenen indien gevraagd. Aandacht hebben voor degenen met wie je samenwerkt. Dat is professionaliteit die zich uit in de kwaliteit van het werk.

Wij leveren vanuit maatschappelijke ondernemingszin en betrokkenheid ónze bijdrage aan een veilige en duurzame samenleving door organisaties en samenwerkingsverbanden die werken aan de veiligheid in de samenleving te ondersteunen:  zowel nationaal als internationaal.
Dit doen we door hen te adviseren en te helpen bij het continu verbeteren op de weg naar een excellente bedrijfsvoering.
Daarbij schromen we er niet voor om zelf de handen uit de mouwen te steken (denken én doen).

Toelichting
Zorgdragen voor de veiligheid in de samenleving is één van de kerntaken van de overheid. Als marktorganisatie ondersteunen wij overheidsorganisaties en hun samenwerkingsverbanden en leveren zo een indirecte bijdrage aan een veilige samenleving.
We beseffen dat we hiermee ons werkterrein sterk afbakenen. Dit doen we omdat we vinden dat we écht toegevoegde waarde hebben op dit terrein: we begrijpen wat er speelt in de veiligheidssector en we kennen de branche door en door. Dit uit zich in een sterk betrokken werkstijl: we introduceren niet alleen ideeën en concepten, maar helpen ook om ze ingevoerd en geborgd te krijgen.
Daarnaast staat duurzaamheid hoog in ons vaandel. Duurzaamheid niet alleen door een zo optimaal mogelijke besteding van (overheids)geld voor de veiligheid, maar ook door het leefbaar maken en houden van de samenleving. Goed toepasbare lange termijnoplossingen voor veiligheidsvraagstukken spelen daarin de hoofdrol.

“Jullie zitten er meteen in en hebben dus geen inwerktijd nodig.”
Landelijk programmamanager politieprogramma.

"In-pact heeft meegeholpen om het "vergeten" proces in de crisisbeheersing in te richten."

Gonne Schras
Senior adviseur