Als de communicatie eenduidig moet zijn.

Informatiemanagement is een vakgebied, dat zich bezighoudt met de wijze waarop organisaties nu en in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze in hun informatiebehoefte kunnen voorzien.

Onze diensten richten zich daarbij vooral op de communicatie in koppelvlakken. Dat kunnen zowel koppelvlakken tussen organisaties zijn, zoals bijvoorbeeld binnen de Strafrechtketen, als tussen processen binnen de organisatie.
Diensten die wij op dit gebied leveren zijn:

 • definiëren en beschrijven van koppelvlakken met behulp van de EBV (Elektronisch BerichtenVerkeer)
 • ontwerpen van berichtspecificaties voor (interne) communicatie en dessgewenst het maken van sjablonen daarvoor.

Als resultaten beheerst bereikt moeten worden.

Veel veranderingen worden projectmatig aangepakt. Hoe zo'n project in te richten, welke besturingsstructuur te kiezen en hoe de opzet van de planning te maken zijn voorbeelden van vragen waarbij wij u kunnen helpen een geschikt antwoord te vinden.

Veelal maken we daarbij gebruik van de inzichten uit de Prince2-projectmanagementmethode, maar mate waarin laten we afhangen van de geschiktheid daarvan voor uw situatie.

Als u ook een bijdrage wenst binnen de uitvoering van projecten kunt u een beschrijving van dat soort diensten hier vinden.

Als er meerdere resultaten in samenhang bereikt moeten worden.

Als de gewenste verandering het niveau van één project overstijgt is programmamanagement vaak een goede vorm om de gewenste effecten te bereiken.

Daarmee zijn programma's meteen ook complexer dan projecten, zeker als er meerdere partijen bij betrokken zijn!

Programmamanagement wordt dan ook toegepast om doelgericht sturing te geven aan meerjarige veranderprogramma’s. Daarbij wordt er sterk op gelet dat projectoverstijgende zaken in lijn met de doelen en doelstellingen van het programma blijven. Met een integrale aanpak worden de programmaresultaten geïmplementeerd.

Wij kunnen u helpen bij het oplossen van vragen als hoe het programma op te zetten en in te richten, welke partijen (actief) te betrekken, hoe de voortgang en de resultaten te monitoren en hoe de onderliggende projecten en activiteiten aan te sturen.

Als u ook een bijdrage wenst binnen de uitvoering van programma's kunt u een beschrijving van dat soort diensten hier vinden.

Verandermanagement en het begeleiden van organisatieontwikkeling

Uw organisatie heeft te maken met veranderingen van organisatorische en structurele aard. Uw grootste zorg is het betrokken en gemotiveerd houden van uw medewerkers.
In-pact beschikt over diverse methodieken om een verandertraject samen met u aan te pakken en ondersteunt bij de uitvoering, waarbij medewerker en organisatie centraal staan.
In-pact brengt de ervaringen en deskundigheden van haar adviseurs bijeen om aspecten zoals organisatie, cultuur, structuur, traditie en managementstijl te onderzoeken: ‘We kruipen in de huid van uw organisatie’.

 

Voorbeelden van concrete diensten op dit terrein zijn:

 • uitvoeren van diagnostisch (organisatie)onderzoek;
 • uitbrengen van ontwikkel- en inrichtingsadviezen;
 • begeleiden van verandertrajecten;
 • workshops begeleiden.

Als de klant voorop staat.

In uw organisatie is uw belangrijkste doel uw afnemers/klanten een optimale dienstverlening aanbieden.
Uitgaande van de stelling dat de kwaliteit van producten en diensten in het voortbrengingsproces tot stand komt, zijn wij van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening in de processen moet worden geborgd.

Procesmanagement richt zich hierop, door processen in te richten en te verbeteren vanuit de klantvraag, zijnde de te leveren producten en diensten conform de afgesproken kwaliteitseisen. Processen worden door In-pact ontworpen en beschreven “van buiten naar binnen”.  In-pact hanteert hierbij onder meer de Ordenings  Methodiek Processen (OMP). Dit is een methode, die aansluit bij het Rijnlands denken, met de focus vooral op het krijgen van overzicht en inzicht in de processen van de organisatie, zodat de sturing gemakkelijker wordt. Daarbij wordt uitgegaan van vakbekwame medewerkers met een zekere mate van zelfregulering.  

Procesgericht werken en sturen levert u het volgende op:

 • Betere kwaliteit van de bedrijfsvoering (aparte sturing op de kwaliteitsaspecten)
 • Toename effectiviteit en efficiency (resultaat c.q. prestaties centraal)
 • Hogere overdraagbaarheid (overdracht en uitwisselbaarheid kennis)
 • Betere beheersbaarheid (zelfsturing binnen kaders)
 • Groter lerend vermogen (identificatie en herstel van (latente) fouten)

Doordat het functioneren van uw organisatie transparanter wordt kunt u de kwaliteit naar uw afnemers groter maken (onder meer de leverbetrouwbaarheid en levervoorspelbaarheid verbeteren).

Voorbeelden van concrete diensten die we u op dit terrein kunnen leveren zijn:

 • beschrijven c.q. (her)ontwerpen van processen;
 • ontwikkelen van prestatie-indicatoren;
 • implementeren van processen;
 • uitvoeren en begeleiden van procesaudits;
 • processen harmoniseren.

 

 

"De politie" bestaat niet. Dat weten we bij In-pact als geen ander".

Edwin te Velde
Adviseur